FalconSoft posúvame informácie Analytika a Firemné účtovníctvo (cenník účtovníctva) FalconSoft s.r.o. Vám ponúka  výkon analýz činností a spracovanie účtovnéj analytiky (”malý audit”) a následne vedenia Vašej účtovnej agendy od A do Z. Výsledkom bude najmä správne vedenie:  •	útčovníctva (JÚ, PÚ),  •	miezd a personalistiky, •	skladovej a objednávkovej evidencie.   V prípade Vášho záujmu vedieme všetky druhy účtovníctva a miezd.  Zameriavame sa na pravidelný výkon uvedených služieb pre malé a stredne veľké podnikateľské subjekty pri frekvencií úkonov mesačne a štvrťročne.
Maximálny efekt za minimálne náklady...  Ponúkame Vám kompletné portfólio  ekonomických a evidenčných služieb založených  na skúsenostiach so spravovaním bytového domu. Výkon priebežných analýz plnení realizovaných  jednotlivými vlastníkmi Vám umožní včas a účinne  vyhodnotiť nedostatok a predísť možnému nedoplatku pri  vyúčtovaní za predchádzajúci rok. Na základe Vašich podkladov a našich priebežných štúdií  navrhneme úpravu predpisov jednotlivých vlastníkov v takom rozsahu, aby spoľahlivo pokryli  predpokladané spotreby a účinne vytvorili dostatok prostriedkov vo Vašom fonde opráv.
Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB)
Pre Vaše spoločenstvo spracujeme:  priebežnú evidenčnú a účtovnú agendu, o Služby spojené s bývaním o Fond opráv a údržby o Správa spoločenstva priebežné štúdie a výkazy o sledovanie predpisov a ich úhrad o príjmy a výdavky za služby  o analytika & návrh na výšku predpisov 
doklady jednoduchého účtovníctva SVB: o Peňažný denník: pokladničná kniha, kniha bankového účtu,  kniha interných dokladov  o kniha majetku, záväzkov a pohľadávok spracovanie miezd a odmien podklady ročného zúčtovania spracovanie účtovnej závierky
Hotline   +421 (0)911 977 780
Ponuka účtovníctva Analytika a informatívne testovania
Ponúkame Vám praktické skúsenosti s kompletnou prípravou podkladov pre  získanie štátnej podpory napr. pre obnovu Vášho domu. Pomôžeme Vám zrealizovať základ pre finančné zhodnotenie, dokumentáciu  SVB na mieru presne podľa požiadaviek fondu, spracujeme súvisiacu  analytiku a pomôžeme Vám s jej realizáciou v zmysle zákona.  príklad úspešnej realizácie
Cieľavedomá príprava k získaniu štátnych dotácií 90 € Partnerský program Výpočtová technika K3invest